ROSI写真No237155PROSI写真

ROSI写真No237155PROSI写真

太阳之气偶衰,无论何节何候中,不正之气干之,一年六气,即风、寒、暑、湿、燥、火。但病有万端,亦非数十条可尽,学者即在这点元气上探求盈虚出入消息,虽千万病情,亦不能出其范围。

普济生灵,同登寿域,是所切望也。 或阴明之燥金一强,主肌肉胀满。

病人六七日,发热不退,脉洪有力,饮冷不止者,此邪热太甚,伤及津液也。切勿惑于市场习通套之用,如木瓜、秦芄、伸筋草、舒筋、灵仙、松节、地黄、乌药、羌活一派。

法在不救,急以回阳诸方,大剂投之,十中可救一二。试问阴虚火旺何来?

[眉批]中字之义驳得倒,痰字之理认得真,治痰之法自尔超妙,非庸手所得知。震,动也,气之动于下者也。

按带证一条,诸书言带脉伤,发为带疾。奈世人之不讲理何,予故为有胎者劝。

Leave a Reply